ZorgEssentie kan programma’s die te maken hebben met goede zorg opzetten, managen, uitvoeren, evalueren en rapportages schrijven. Uitgangspunt voor het opzetten en uitvoeren van programma’s en projecten is dat de inhoud ervan door de praktijk als zinvol, bruikbaar en werkbaar wordt ervaren. Programma’s en projecten moeten daarom tot stand komen en uitgevoerd worden met inbreng van professionals en cliënt(vertegenwoordigers) van verschillende culturele achtergrond.

De proefimplementatie van de Zorgmodule palliatieve zorg

ZorgEssentie was programmaleider van de proefimplementatie van de Zorgmodule Palliatieve zorg. Zeven zorgorganisaties/netwerken palliatieve zorg zijn begeleid bij de implementatie van de zorgmodule, waarbij tevens is onderzocht of deze voor hen zinvol, bruikbaar, werkbaar en betaalbaar is. Uitwisselen van kennis en ervaring was een door de deelnemers gewaardeerd onderdeel van het programma. In het kader van dit programma zijn hulpmiddelen ontwikkeld voor de praktijk om met de Zorgmodule aan de slag te gaan. Ook is een rapport uitgebracht met advies aan landelijke stakeholders.

Het thematisch werkprogramma Vernieuwd kwaliteitsbewustzijn

ZorgEssentie was coördinator en adviseur van het landelijke werkprogramma ‘Vernieuwd kwaliteitsbewustzijn’ van ActiZ, waarin samen met onderzoekers, zorgorganisaties, stakeholders is gezocht naar (andere) manieren om zorg te verbeteren en te verantwoorden, die recht doen aan het relationele, dynamische en complexe karakter van zorg. Rapportages en leerervaringen over dit programma vindt u hier.