Wat kan ZorgEssentie voor u betekenen?

Adviseur

Marie-Josée adviseert vanuit ZorgEssentie programmaleiders ‘Kwaliteit & Veiligheid’, directeuren en bestuurders over het inrichten van hun kwaliteitsorganisatie vanuit de organisatievisie én helpt hen dit ook vast te houden als de praktijk weerbarstig blijkt. Centrale vragen voor de advisering zijn: Wat wil de organisatie betekenen voor cliënten? Wat hebben professionals dan nodig om dit goed te doen? Hoe moet de organisatie daarvoor zijn ingericht? Welk leiderschap is passend? Welke vorm van verantwoording hoort daarbij (cijfers en woorden)? En hoe te werken aan kwaliteitsverbetering en het bevorderen van kwaliteitsbewustzijn?


Spiegelaar

Zorgethische bespiegelingen

Marie-Josée Smits organiseert zorgethische bespiegelingen (waardengeleide audits) voor teams en management, als zij hun praktijk willen spiegelen aan de zorgethische uitgangspunten dat goede zorg vraagt om aandacht, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, competentie en reflectiviteit van zorgverleners én een zorgorganisatie die dat faciliteert. ZorgEssentie loopt daarvoor een aantal dagen mee met zorgverleners, observeert en koppelt terug (mondeling en/of schriftelijk). De bevindingen zijn vervolgens uitgangspunt van gesprek in het team, om met elkaar vast te stellen: wat doen we goed en waar is verbetering mogelijk? Voor management kunnen deze bespiegelingen aanleiding zijn om zorgverleners beter toe te rusten en te faciliteren om goede zorg te bieden.

Top Care

Marie-Josée is ook lid van visitatiecommissie van Top Care (stichting van diverse zorgorganisaties in de ouderenzorg). Zorgorganisaties hebben zelf criteria voor Top Care opgesteld, waarbij ze met name de verbinding willen maken tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. De visitatiecommissie spiegelt de praktijk aan de eigen criteria. Zie www.topcare.nl


Programmamanager

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie kan programma’s die te maken hebben met goede zorg opzetten, managen, uitvoeren, evalueren en rapportages schrijven. Uitgangspunt voor het opzetten en uitvoeren van programma’s en projecten is dat de inhoud ervan door de praktijk als zinvol, bruikbaar en werkbaar wordt ervaren. Programma’s en projecten moeten daarom tot stand komen en uitgevoerd worden met inbreng van professionals en cliënt(vertegenwoordigers) van verschillende culturele achtergrond.

Proefimplementatie van de Zorgmodule palliatieve zorg

Marie-Josée was programmaleider van de proefimplementatie van de Zorgmodule Palliatieve zorg. Zeven zorgorganisaties/netwerken palliatieve zorg zijn begeleid bij de implementatie van de zorgmodule, waarbij tevens is onderzocht of deze voor hen zinvol, bruikbaar, werkbaar en betaalbaar is. Uitwisselen van kennis en ervaring was een door de deelnemers gewaardeerd onderdeel van het programma. In het kader van dit programma zijn hulpmiddelen ontwikkeld voor de praktijk om met de Zorgmodule aan de slag te gaan. Ook is een rapport uitgebracht met advies aan landelijke stakeholders.

Vernieuwd kwaliteitsbewustzijn

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie was coördinator en adviseur van het landelijke werkprogramma ‘Vernieuwd kwaliteitsbewustzijn’ van ActiZ, waarin samen met onderzoekers, zorgorganisaties, stakeholders is gezocht naar (andere) manieren om zorg te verbeteren en te verantwoorden, die recht doen aan het relationele, dynamische en complexe karakter van zorg. Rapportages en leerervaringen over dit programma vindt u hier. ZorgEssentie heeft ook de praktijkverkenning uitgevoerd naar bestanddelen voor een (nieuw) kwaliteitskader in de ouderenzorg, in opdracht van de werkgroep Kwaliteitskader van het Plan van aanpak Waardigheid & Trots van Staatsecretaris van Rijn. Die praktijkverkenning vindt u hier.


Ontwikkelaar

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie kan materiaal ontwikkelen ter ondersteuning van kwaliteitsverbetering in de zorgorganisatie. Bij het ontwikkelen hiervan worden gebruikers betrokken en hen die het aangaat, zoals professionals, vrijwilligers, cliënten, naasten.

Integraal ethiek- en levenseinde beleid

Zij kan samen met de ethiekcommissie en/of medewerkers en cliëntvertegenwoordigers integraal ethiekbeleid en beleid rondom het levenseinde opstellen en evalueren.

Leidraad Veilige zorgrelatie

Marie-Josée was medeontwikkelaar van de Leidraad Veilige zorgrelatie voor bewustwording, preventie en interventie bij grensoverschrijdend gedrag en mishandeling van professionals en vrijwilligers jegens cliënten. Deze is ontwikkeld en uitgetest in de langdurende zorg, samen met zorgorganisaties. De Leidraad vindt u op www.veiligezorgrelatie.nl


Trainer en docent

Marie-Josée  Smits van ZorgEssentie verzorgt training en scholing op het gebied van zorgethiek en morele gespreksvoering voor (toekomstig) zorgverleners en commissies ethiek; ondersteunt teams om aan  kwaliteitsbewustzijn te werken vanuit het perspectief van cliënten en naasten.


Onderzoeker

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie is in 2004 gepromoveerd op een zorgethisch onderzoek naar morele ervaringen van verpleegkundigen (Zorgen voor een draaglijk bestaan). Vanuit deze achtergrond kan ze ‘groot’ en ‘klein’ onderzoek opzetten, uitvoeren, materiaal analyseren en rapporteren.

Zij kan een kwalitatief onderzoek opzetten en uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld in opdracht van Hoogleraar Zorgethiek Andries Baart naar ervaringen van patiënten op de Spoed Eisende Hulp. Aan welke opgave werken cliënten als ze op de SEH zijn? En matched de reactie van hulpverleners daarop? Zie voor het artikel hier.

Zij kan focusgroepen opzetten, begeleiden, materiaal analyseren en rapporteren. Bijvoorbeeld over de betekenis van sociale wijkteams voor mensen met een lichte verstandelijke beperking; het aanvragen van hulpmiddelen in het kader van de Wmo, de ondersteuning die allochtone mantelzorgers nodig hebben en krijgen, de betekenis van dagactiviteiten, maatschappelijke ondersteuning en begeleid wonen voor cliënten en hun familie, de betekenis van kraamhulp voor het kraamgezin, de betekenis van palliatieve zorg voor cliënten en naasten. Voor rapportages zie hier.

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie biedt zich met haar samenwerkingspartners van Minerva aan als onafhankelijk voorzitter voor onderzoek naar calamiteiten (met dodelijke afloop) in de langdurende zorg. Zie www.voorzittercalamiteitenzorg.nl.


Dagvoorzitter

Marie-Josée Smits van ZorgEssentie kan de rol van dagvoorzitter vervullen als het gaat om een bijeenkomst die te maken heeft met goede zorg.

Marie-Josée was dagvoorzitter van diverse symposia, zoals ‘Maak er een boek van, over patiënt-ervaringsverhalen’ (stichting CCC), ‘Weet en verbeterdag over kwaliteit’, ‘loopbaaninstrument voor vrijwilligers’, ‘Het team van de toekomst’ (ActiZ), ‘Omgaan met onbegrepen gedrag door dementie’ (IGZ).